(Hef)bomen van hengels (deel 2)

In de winter van 2009/2010 schreven Herwin Kwint en hengelbouwer Dick Willemsen een tweeluik waarin zij de verschillende soorten karperhengels nader hebben beschreven en zijn ingegaan op de verschillende eigenschappen en de werking van hengels. Deze artikelen zijn eerder geplaatst in Dé Karperwereld nummer 65 en 66. Wij zijn verheugd om deze, zeer waardevolle, informatie met jullie te mogen delen op CarpFeeling. Door omzetting van de teksten is de kwaliteit van de foto's iets achtergebleven, waarvoor onze excuses. Deel 1 gemist? Deze is hier te vinden.

We gaan in dit stuk verder in op begrippen als demping en hefboomwerking aan de hand van een serie onderling sterk verschillende hengels. Houd hierbij in het achterhoofd dat persoonlijke voorkeur en beleving ook zeer belangrijke argumenten zijn bij de hengelkeuze.

De hengelkeuze wordt vaak vanuit de portemonnee gemaakt en dat is niet meer dan logisch. Veel vissers zijn geneigd om voor één set hengels te kiezen die min of meer toereikend is voor alle facetten binnen de karpervisserij. De hengel moet ook zware omstandigheden en het werpen van hoge loodgewichten aan kunnen. Daarom gaat de keuze vaak richting hengels waarvan men denkt dat deze veel ’reservekracht’ bezitten. Bij deze keuze wordt er nog al eens geredeneerd dat hoe hoger de aangegeven lb waarde, hoe ‘krachtiger’ de hengel en des te geschikter deze dus is voor het vangen van grote vissen. Deze redenering lijkt vrij logisch, maar hopelijk zet dit artikel u aan het denken en mogelijk brengt het u zelfs op andere gedachten. We beseffen dat het een vrij lastig, bijna wetenschappelijk, verhaal wordt, maar we denken dat het loont als u zich er in verdiept. Zie het als een tegenpool van de commerciële hengelpraat die algemeen is in hengelsportland… U verkrijgt meer inzicht in karperhengels en hun specifieke eigenschappen, waardoor u keuze kunt maken die beter afgestemd is op uw visserij.  


Drillen met een gefixeerde hengel

Een hengel kan er nog zo bijzonder uitzien en heftig aanvoelen, uiteindelijk gaat het om de daadwerkelijke ‘kracht’ die je er mee op de karper kunt overbrengen. Een hengel heeft in feite natuurlijk geen ‘kracht’. Het is een instrument om de kracht die de visser geeft op de gewenste manier over te brengen en zo druk uit te oefenen op een vis. Juist de zwaardere hengels (vanaf ca. 2,75 lb met een fast actie en een geringe demping) vallen door de mand wanneer het gaat om de daadwerkelijke druk die je op een karper kunt houden! Dat wij met deze stelling ingaan tegen de heersende gedachten van velen beseffen wij maar al te goed. Onze beweringen worden echter onderbouwd met feiten en hopelijk leiden deze vanaf heden tot een bewustere kijk op al dat glimmende carbon.

Krachtoverbrenging

Het lijkt een logische gedachte: om grote, sterke vissen te drillen, is het een voordeel om zware hengels van 2,75 lb en meer te gebruiken. Ook extra lengte wordt vaak als een voordeel gezien. Sommige meer ervaren vissers die moeilijk bevisbare en begroeide wateren niet uit de weg gaan, kiezen echter toch juist voor relatief lichte en goed dempende stokken.
Hengelkeuze is vaak een gevoelskwestie en er is, voor zover ons bekend, nauwelijks concreet en zinnig over geschreven.

Hoe zit dat nu eigenlijk met de voor- en nadelen van hengeleigenschappen in relatie tot de plaatselijke omstandigheden en de manier van vissen? Om de eigenschappen van hengeltypes te verduidelijken, zijn we daarover eerst eens met een aantal vissers gaan brainstormen. Vervolgens zijn we tot het testen van verschillende hengeltypen overgegaan. Het doel van deze test is het verkrijgen van inzicht in begrippen zoals drukoverbrenging en demping per type hengel. Deze testen betroffen voor een groot deel ‘nieuw terrein’ voor ons. Al doende kwamen er steeds meer nieuwe inzichten waardoor we onze aanpak moesten aanpassen.


Drillen met 'een vrije arm'

De hengels in de test zijn gekozen omdat ze sterk variëren in lengte, lb, actie en materiaal/carbonsoort. Zo wordt het mogelijk een breder
beeld te geven van karperhengels en komen verschillen in eigenschappen beter naar voren. De test is slechts bedoeld om inzicht te geven in verschillende hengeltypen en dus niet om een oordeel te vellen over een bepaalde stok van merk A of B. Voordat we ingaan op de testresultaten willen we echter eerst enkele (nieuwe) begrippen die we gebruiken aan u toelichten. Armdruk, hefboomwerking, haakdruk en dempingsbereik In principe zijn er twee manier om een hengel te hanteren tijdens een dril.

De eerste manier is om de hengel in de lies te zetten. De tweede manier is om de hengel met ‘een vrije arm’ te hanteren (arm tegen de greep, cone vrij, de andere hand om lijn te winnen en om extra druk te geven). Het grootste verschil in deze twee manieren is de hoeveelheid druk die je kunt geven en langdurig kunt volhouden. De druk die we met een vrije- of gefixeerde arm geven noemen we de ‘armdruk’. Die armdruk is een belangrijk gegeven in onze test.


Foto links: Hier belast Martijn een stugge 3 lb hengel met een armdruk van ongeveer 8 kg (ca.1.25kg haakdruk!). Duidelijk is zichtbaar dat de arm of hefboom A een stuk langer is dan bij de 2 lbs hengel in de foto rechts waar een gelijke armdruk wordt gegeven. Met een gelijke inspanning wordt er veel minder druk op een vis uitgeoefend dan bij de 2 lb hengel. Door de drilhand hoger boven de reelhouder te plaatsen, wordt het wat makkelijker druk te houden. Een erg herkenbaar beeld bij stugge zwaardere hengels.
Foto rechts: Hier belast Martijn een soepele 2 lb hengel ook met 8 kg armdruk (ca.1.75kg haakdruk!). Duidelijk is zichtbaar dat hefboom A veel korter is, waardoor de druk op een vis bij gelijke inspanning groter is dan die op de linkerfoto. Dus hoe korter hefboom A, hoe hoger de haakdruk bij gelijke armdruk.

Hefboomwerking, haakdruk en dempingbereik

Een formule met rekenvoorbeelden presenteren gaat waarschijnlijk te ver, het moet geen natuurkunde les worden. Een voor de hand liggend voorbeeld uit de big-game visserij ‘zout of zoet’ zal u meer aanspreken. Als het type visserij het toelaat (er hoeft niet geworpen te worden) worden hierbij opvallend korte hengels gebruikt omdat het anders onmogelijk zou zijn voldoende druk uit te kunnen oefenen. Enige lengte is in feite alleen nodig om een pomp beweging te kunnen maken en op die manier onder hoge druk nog lijn te kunnen winnen. Hoe korter de ‘hefboom’ (dus hengel) hoe efficiënter langdurig en met hoge druk gedrild kan worden. Verschillende dril situaties uit Jeremy Wade`s televisie serie ‘River Monsters’ illustreren dit principe goed, met name de aflevering over de gigantische zoetwater roggen.

In feite draait het hierom; de lengte van de hengel, de mate van buiging(actie) en de positie van de dril hand zijn bepalend voor de hoeveelheid energie die nodig is om druk te houden op een vis. Hoe dieper een hengel buigt, des te korter wordt de hefboom. Hoe korter de hefboom, des te makkelijker je druk kunt geven. En hoe hoger je met de hand de hengel vastpakt (boven de reelhouder) hoe korter de hefboom wordt, hoe makkelijker je druk kunt geven.


Herwin is zich bewust van het feit dat hij met zijn relatief lichte hengels makkelijker druk kunt geven en houden. Deze bak werd gevangen op 150 meter afstand aan een 1,75 lb hengel, die werd gemaakt van een taaie, dikwandige blank.

Uit de gegevens in de grafiek verderop in dit artikel kunnen we afleiden dat een haakdruk van 1,5 kilo voor een gemiddeld hengeltype zeer veel is. Het is aannemelijk dat in normale omstandigheden de meeste vissers met minder dan 1 kilo haakdruk drillen. Omdat het dempingbereik van een hengel bijzonder belangrijk is hebben we dit meegenomen in onze test. Het dempingbereik van een hengel geeft een bepaald bereik (in druk) aan tot waarbij een hengel nog noemenswaardige demping heeft. Bij iedere hengel neemt het dempend vermogen af bij toenemende belasting. Het einde van het dempingbereik kan zeer abrupt (blank met stop) zijn, of veel geleidelijker verlopen. Hier ligt ook de verklaring voor het ‘niet lekker drillen’ van een bepaalde hengel. Het is een blank met beperkte demping en een ‘abrupte stop’ in de demping. Onder beperkte belasting staat de hengel krom maar zit al tegen het einde van zijn demping bereik aan, de stok kan nauwelijks verder krom en dus niet dempen. Een dergelijke hengel is lastig te beheersen, je bent genoodzaakt constant mee te bewegen met je armen. De ‘vrije hand’ wordt al snel dicht bij het startoog geplaatst.

Testopstelling

Eerst even wat nadere uitleg over de door ons gehanteerde testopstelling om te verduidelijken hoe we te werk zijn gegaan. We hebben een hengelopstelling gecreëerd die min of meer een drilsituatie benadert. Het is natuurlijk een statische opstelling, maar dat maakt een en ander alleen maar duidelijker.

  • Er wordt gebruik gemaakt van twee digitale unsters, één tot 10 kg en één tot 25 kg met een nauwkeurigheid van 0.01 kg;
  • Het eerste meetpunt is de haakdruk, dus de werkelijke druk die op een vis wordt uitgeoefend;
  • Het tweede meetpunt is de reelhouder op 60 cm van de onderkant van de hengel. Dit punt registreert de druk die de visser geeft, dit is de fysieke inspanning die de visser levert. We noemen dit de armdruk;
  • De afstand tot het meetpunt haakdruk bedraagt zeven meter;
  • De hellingshoek van de hengel is 70 graden; bij deze hoek komen de demping kwaliteiten goed tot hun recht en wordt een realistische situatie benaderd;
  • De armdruk wordt in onze test geregistreerd door een unster die ter hoogte van de reelhouder is geplaatst. Bij elke hengel hebben we exact hetzelfde meetpunt aangehouden.

De gebruikte hengels

A: 13 ft – 3 lb – FT carbon
Een pittige stugge hengel met fast taper actie voorzien van zes ogen. Hard aanvoelend, met beperkte demping. Vervaardigd van een stugge carbonsoort van vrij hoge modulus. Goede eigenschappen voor het werpen van grote afstanden.
B: 12 ft – 2,5 lb MT carbon
Vrij dunne, moderne blank met medium actie. Soepel aanvoelend met veel demping. Vervaardigd van hoofdzakelijk taaie intermediate carbonvezels.
C: 12 ft– 2,5 lb – MT carbon/Kevlar
Klassieke, ongeslepen carbon/kevlar blank met medium actie. Wat loom en zwaar aanvoelend, met goede demping.
D: 11 ft – 1,75 lb MT glas
Een holglashengel met medium actie. Soepel aanvoelend, met veel demping.
E: 12 ft – 2 lb MT carbon
Dunne moderne blank met medium actie. Soepel aanvoelend met veel demping. Vervaardigd van hoofdzakelijk taaie intermediate carbonvezels.
F: 12 ft –2,75 lb MFT carbon
Dunne, dikwandige blank met medium fast actie. Vrij hard en beperkt in de demping aanvoelend. Vervaardigd van stugge carbonsoort.
G: 10 ft – ruim 1,75 lb glas
Een holglashengel met medium actie. Soepel aanvoelend met veel demping.

Uitleg bij de grafiek

De horizontale as geeft de haakdruk weer in kilogrammen, dat wil zeggen de druk die op de vis wordt uitgeoefend.

Op de verticale as is de armdruk weergegeven, oftewel: de druk die de visser actief uitoefent. Trek bij een bepaalde haakdruk een denkbeeldige lijn omhoog tot deze kruist met een bepaald hengeltype. Lees naar links simpel de bijbehorende armdruk af.

De blauwe zone markeert waar de grens van een realistische armdruk zo ongeveer ophoudt. Je kunt stellen: hoe steiler de lijn van een bepaalde hengel verloopt hoe kleiner het bruikbare dempingbereik is.

Opmerkingen per hengel

Enkele opmerkingen per hengel die je naar ons idee bij de uitkomsten in grafiek hengeltype versus lijndruk/armdruk kunt maken.

A: De harde carbon hengel (13 ft – 3 lb)

Deze hengel blijkt ongeschikt voor het drillen met een redelijke haakdruk. Bij 10 kilo armdruk (dit is uitzonderlijk veel) meten wij 1 ½ kilo haakdruk. De stok is bij 10 kilo armdruk in feite nauwelijks nog ‘drilbaar’! Een dergelijke armdruk is alleen vol te houden met één of twee handen boven de molenvoet, dus zeg maar als een meervalhengel, met de cone in de lies. In de praktijk gebeurt dit natuurlijk niet, er wordt nauwelijks nog demping ervaren bij 1 1/2 kg haakdruk. Deze hengel is vooral geschikt om ver mee te werpen. Bij 1 kg haakdruk wordt al 6kg armdruk gemeten. Als u het door heeft, begrijpt u dat met deze hengel een dril onnodig lang kan gaan duren.

De praktijk is dat de stok tijdens de eindfase van de dril vaak ‘met vrije arm’ gedrild wordt vanwege de beperkte demping wordt dan makkelijk ‘meegegeven’ met uitvallen van een vis. In die fase wordt er op die manier niet veel meer dan een pond haakdruk gegeven! Niet zo vreemd derhalve, dat die dikke big maar niet wilde opgeven.

Bij het haken van een snelle vis dicht onder het kantje kan het maar zo mis gaan als de slip te zwaar staat ingesteld en je niet op je hoede bent (U weet wel: ‘s nachts om kwart voor drie). De beperkte lengte van de uitstaande lijn geeft weinig demping, de hengel heeft weinig demping en wordt door de verschrikte visser vanzelf ‘platgelegd’ naar de vis toe wijzend.


Hengel A, de harde carbon 13 ft - 3 lb hengel. Om een haakdruk van 1,5 kilo te bereiken, dient ruim 10 kilo armdruk te worden gegeven.

B: De taaie soepele carbon hengel (12 ft – 2,5 lb)

Deze hengel doet het prima. Bij 1 1/2 kilo haakdruk zit de armdruk nog dik onder de 9 kg. Duidelijk is te zien dat de hengel een minder steil verloop geeft dan bijvoorbeeld hengel A, het geen aangeeft dat er bij relatief hoge haakdruk nog zeer ‘bruikbare’ demping is. Dit is een voorbeeld van een moderne, dunne blank met zeer goede drilkwaliteiten, die hem o.a. geschikt maken voor obstakelvisserij en drillen uit een boot. Ongetwijfeld zal deze hengel achterblijven bij hengel A, als het aankomt op het werpen van grote afstanden.

C: De carbon/kevlar hengel met oversteeksluiting (12 ft – 2,5 lb)

Deze enigszins loom aanvoelende hengel viel wat tegen. De hengel geeft een vrij steil verloop en bij een haakdruk van 1 ½ kilo wordt het wat armdruk betreft al behoorlijk heftig. Een mogelijke verklaring is dat de opgegeven testcurve waarschijnlijk aan de lage kant is. Het verloop blijft wel mooi vlak bij hoge haakdruk. De hengel is zeker goed bruikbaar als lastige heftige drilsituaties te verwachten zijn.


Dick, met één van zijn vangsten gedrild uit een rubberboot in  zwaar begroeid water. Dick gebruikt voor deze moeilijke omstandigheden een taaie, soepele hengel in de 2,5 lb klasse.

D: De taaie glashengel met oversteeksluiting (11 ft – 1,75 lb)

Deze holglashengel komt er in onze test gunstig uit wat druk en demping betreft. Een haakdruk van 1 1/2 kilo wordt al bereikt met een inspanning van nog geen 7 kg. Let op: voor het geven van 1 1/2 kilo haakdruk moeten we met een 3 lb hengel 11 kilo armdruk geven (!). Ook is er bij 1 1/2 kilo haakdruk nog zichtbaar erg veel ‘bruikbare’ demping, het verloop is niet steil. De waarden blijven ook bij 2 kg haakdruk nog uit de blauwe zone. Een haakdruk van 2 kg is natuurlijk zeer fors voor dit vrij lichte stokje, en dat was te zien bij het testen. De eerste driekwart meter van de top stond zo ongeveer in het verlengde van de lijn, maar toch was er nog demping.

In de grafiek is duidelijk zichtbaar dat dit type glashengel een groot en gunstig dempingbereik heeft. Leuke informatie in het kader van de al oude discussie over glas, carbon en demping… Het ligt dan ook erg voor de hand de conclusie te trekken dat de gunstige waarden wat demping betreft voortkomen uit het feit dat het een glasstok betreft. Echter: deze waarden zijn ongetwijfeld ook met een dunne, soepele carbonhengel van 11 ft te benaderen.

Het dempingbereik zal daarmee echter wel wat minder gunstig uitpakken; de glashengel heeft immers ‘ingebouwde’ extra demping o.a. door de makkelijke ovale vervorming van de blank, weet u nog? (zie deel 1).

Dit type hengel is op z’n best bij krappe drilsituaties (dukdalven, zware plantengroei), waarbij fors druk gegeven moet worden met behoud van demping. Denk ook aan visserij op kanalen, steile kanten met forse begroeiing of struinend en drijvend vissen in steeds wisselende situaties. Dit type hengel is natuurlijk niet geschikt om (hoge) loodgewichten ver weg te zetten.

E: De taaie soepele carbonhengel (12 ft - 2lb)

Dit is een hengel van Herwin en tevens de zwaarste hengel die hij bezit. Deze hengel doet het prima. Herwin’s hengel is bij weinig armdruk erg effectief: 0.5 kg haakdruk wordt met iets meer dan 2 kg armdruk gegeven en dat is vrijwel gelijk aan de waarden van de 10 ft glasstok (G). In de grafiek is duidelijk het verschil te zien met de 3 lbs hengel.

Herwin zou met de 2,75 lb hengel 9 kg armdruk moeten geven voor 1 1/2 kilo haakdruk, terwijl hij met zijn eigen 2 lb hengel slechts 7 kg armdruk hoeft te zetten om 1 1/2 kilo haakdruk te bereiken. Het verloop is wel wat steiler dan de glashengels, hetgeen aantoont

dat deze stok wat meer ‘body onderin’ heeft dan de glasstokken. Weer een goed voorbeeld van een moderne, dunne blank met goede drilkwaliteiten. Een loodgewicht van maximaal 70 gram is er goed en redelijk ver mee weg te zetten.


Hengel E, de 2 lb hengel van Herwin onder een armdruk van 7 kilo. Op de haak meten we dan 1 1/2 kilo.

F: De stugge carbonhengel met medium fast actie (12 ft – 2,75 lb)

In feite niet geschikt om met behoorlijke lijndruk te kunnen drillen. Bij 1 1/2 kilo nadert de hengel al de blauwe zone (dus boven de 9 kilo armdruk) en is het verloop steil, dus is er een beperkt dempingsbereik. Een duidelijk voorbeeld van een hengel met een abrupte ‘stop in de demping’ zit niet in de test, maar deze hengel neigt er wel wat naar. Duidelijk is te zien dat het verloop aan het eind steiler is, hetgeen dus aangeeft dat er van enige demping nauwelijks nog sprake is. Bij een haakdruk van 2 kg staat deze hengel niet echt krom, hij wil gewoon niet rond… De nadelen hiervan zijn inmiddels hopelijk bekend.

Een nog zwaardere lb-waarde met vergelijkbare stugge actie zal ongetwijfeld een nog extremer beeld geven. Deze hengel zal iets verder werpen dan bijvoorbeeld hengel B (de taaie medium 2,5 lb carbonhengel), maar overschat dit voordeel niet; een verschil van maximaal 10% is realistisch.

G: de glashengel (10 ft en 1,75 lb)

Deze hengel heeft de zelfde taper als hengel D; het is in feite de zelfde stok, maar dan ca. 30 cm korter. Leuk om te zien dat dit kleine lengte verschil meteen al zo goed zichtbaar is in de grafiek; het verloop van de lijnen is zo goed als gelijk. Wat wij opvallend vonden is toch weer het grote dempingbereik. Zelfs bij 2 kg haakdruk is er bij dit 10 ft stokje nog goede demping. Het verloop wordt niet steiler.

Kracht x arm; nogmaals de hefboomwerking.

Het kan zijn dat verschillende uitkomsten als onwaarschijnlijk wordt ervaren en op zich is dat niet zo verwonderlijk. Wij keken zelf ook op van bepaalde uitkomsten, maar die bevestigden wel onze vermoedens. In vele karperverhalen wordt naar zwaarder materiaal gegrepen, als die supersterke vissen niet ‘te houden’ blijken te zijn. Zo zijn er vele invloeden te noemen die een niet objectief beeld geven. Het commerciële circus in de hengelsport is een voor de hand liggende factor.

Deze simpele test toont naar ons idee glashelder aan dat het nadelig is een hengel met een hoge lb-waarde te gebruiken (zeg maar boven de 2,5 lb,) als het noodzakelijk is met een behoorlijke haakdruk te drillen. En dat is toch in lastige omstandigheden gewenst, als we sterke vissen op lastige stekken kunnen verwachten? Extra lengte, fast taper type en beperkte demping helpen ook niet mee om haakdruk te geven. Dit zijn echter wel weer eigenschappen die handig zijn bij het werpen van zware gewichten en in enkele andere unieke omstandigheden. In feite zijn de uitkomsten te verklaren door een simpel natuurkundig principe; waar we in het begin van het artikel al bij hebben stilgestaan, namelijk de hefboomwerking.

Beoordelen bij aanschaf

Opvallend bij het testen van de hengels was zeker dat het voor ons uiteindelijk redelijk voorspelbaar werd hoe een hengel zou gaan uitpakken in onze test…

Hieruit blijkt dat een hengel weldegelijk redelijk op gevoel valt te beoordelen. Een aanrader is om een hengel opgetuigd te testen dus met molen en lijn. Op de volgende manier krijg je al in de winkel een goede indruk: fixeer de lijn laag bij de grond en zet druk met vrije arm, daarna met de cone in de lies. Probeer diverse hoeken, dus verschillende afstanden en hengelposities. Als een hengel echt hard aanvoelt en de demping vrij abrupt stopt, dan is dat met een opgetuigde hengel het beste voelbaar. Als de hengel met enige snelheid wordt belast, voel je zelfs een ‘bonk’. Het lijkt dan net of er ineens teruggetrokken wordt, zeg maar. De buiging is bij zo’n snelle ‘momentbelasting’ duidelijk zeer gering (bonk) en dat kan negatieve gevolgen hebben in de praktijk. Bij de stugge 13 voeter heb je al snel de neiging om een hand richting startoog te plaatsen om de hengel te kunnen controleren. De soepel aanvoelende carbonhengel doet wat je er gevoelsmatig van zou verwachten.

Wanneer, zoals dat bij ‘droog testen’ gebruikelijk is, de hengeltop door een tweede persoon wordt vastgehouden, let er dan in ieder geval op dat de hengel niet in de lengte richting wordt belast. Een dergelijk ‘touwtje-trekken’ geeft namelijk geen realistisch beeld, maar het lijkt op deze manier wel of de hengel ongelooflijk veel druk geeft en daarbij onverwoestbaar is. Aan te raden is om met lijn en molen te testen.

Meer demping - de toekomst?

Alle hengels die goed buigen en/of kort zijn, komen er in onze test gunstig uit voor wat betreft het geven van een hoge haakdruk. Je kunt stellen dat veel buiging de hefboom verkort, waardoor het makkelijker wordt een hoge haakdruk te geven.

Als een stok dan ook een gunstig (= groot) dempingbereik heeft, dan zit je helemaal goed als een lastige zware dril te verwachten is. Daarbij is een goed dempende hengel van toegevoegde waarde bij het gebruik van kleine, fragiele haakjes en dunne rekloze gevlochten lijnen, zaken die vaak wenselijk zijn op dressuurwateren. Een goed dempende hengel stelt je namelijk beter in staat om fragiele rigs met dundradige haken (die vaak veel scherper zijn) te gebruiken. De kans op uit- en inscheuren wordt bovendien kleiner wanneer een hengel netjes dempt en dat is niet alleen in ons voordeel, maar zeker ook ten faveure van de kwetsbare karperbek!

Bent u er nog bij en was het redelijk te volgen? Hopelijk heeft u onze bevindingen met enig plezier gelezen en kunt u er wat mee in de praktijk, daar gaat het tenslotte om! Het was in aanvang geenszins de bedoeling er een zo stevig technisch stuk van te maken, maar van het één kwam het ander en voor half werk koopt niemand niets.

Om voor altijd helderheid over deze (hef)bomen van hengels te geven, was het noodzakelijk er gedetailleerd op in te gaan. We hopen dat u het op prijs stelt en dat onze gegevens uw keuze bewustere kijk geven op al dat glimmende carbon.

Dick Willemsen en Herwin Kwint

Met dank aan Rodvisions en Dé Karperwereld voor het mogen plaatsen van dit artikel.

Advertentie
Reacties

Plaats een reactie

U bent momenteel niet ingelogd bij CarpFeeling. Als u een reactie plaatst moet u het opgegeven e-mail adres valideren middels een e-mail die ontvangt. Uw e-mail adres wordt voor de rest niet gebruikt. Het is maar een simpele muisklik, maar zo weten we wel zeker dat er geen misbruik van gemaakt wordt zonder in te boeten aan gebruiksvriendelijkheid. Maar als u zich aanmeldt of registreert dan hoeft dit niet en is uw reactie direct zichtbaar, nog net wat makkelijker dus.